Revízie elektrických inštalácií, zariadení, strojov a bleskozvodov.


Revízie elektrických častí strojov

 

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických častí strojov sa vykonávajú tak ako aj na ostatných elektrických zariadeniach vždy pred ich prvým uvedením do prevádky, v pravidelných intervaloch počas prevádzky a pri ich opätovnom uvedení do prevádzky.

Termíny pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok podľa STN 33 1500 a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. sú:

Lehoty podľa druhu prostredia Roky
základné 5
normálne 5
studené 3
horúce 3
vlhké 3
mokré 1
so zvýšenou koróznou agresivitou 3
s extrémnou koróznou agresivitou 1
prašné s nehorľavým prachom 3
s otrasmi 2
s biologickými škodcami 3
pasívne s nebezpečenstvom požiaru 2
pasívne s nebezpečenstvom výbuchu 2
vonkajšie 4
pod prístreškom 4

 

Lehoty podľa druhu priestoru so zvýšeným rizikom ohrozenia osôb Roky
priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb 2
murované, obytné a kancelárske budovy 5
rekreačné strediská, školy, materské školy, jasle, hotely a iné ubytovacie zariadenia 3
objekty, alebo časti objektov zo stavebných látok so stupňom horľavosti C2, C3 2
pojazdné a prevozné prostriedky 1
dočasné zariadenia staveniska 0,5