Revízie elektrických inštalácií, zariadení, strojov a bleskozvodov.


Definícia pojmov

 
Bezpečnosť el. zriadení je schopnosť elektrického zariadenia neohrozovať ľudské zdravie, úžitkové zvieratá alebo majetok a okolité prostredie za stanovených podmienok prevádzky elektrickým prúdom alebo napätím alebo javmi vyvolanými účinkami elektriky.
 
Revízie el. zariadení sú činnosťou vykonávanou na elektrickom zariadení, pri ktorej sa prehiadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav el. zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti. Súčasťou revízie je vypracovanie správy o revízii.
 
Východisková revízia je revízia vykonávaná na novom alebo rekonštruovanom el. zariadení pred jeho uvedením do prevádzky.
 
Pravidelná revízia je revízia už prevádzkovaných elektrických zariadení vykonávaná pravidelne v stanovených lehotách.
 
Správa o revízii je písomný doklad o výsledku revízie, z ktorého je zrejmý stav revidovaného el. zariadenia z hľadiska bezpečnosti v dobe vykonávania revízie.
 
Systém ochrany pred bleskom LPS (Ligntning Protection System) je kompletný systém používaný k zníženiu fyzických škôd spôsobeným úderom blesku do objektu. Pozostáva z vonkajšieho a vnútorného systému ochrany pred bleskom.