Revízie elektrických inštalácií, zariadení, strojov a bleskozvodov.


Ponuka revízií:

Elektrických inštalácií

Bleskozvodov

Elektrických strojov a zariadení

Elektrických spotrebičov a ručného náradia

Obytných budov

Vypracovanie technickej dokumentácie 

 

Každé prevádzkované elektrické zariadenie podlieha počas svojej prevádzky zmenám. Má na to vplyv jeho stárnutie, opotrebovanie a rôzne vonkajšie vplyvy ako je teplota, vhkosť, chemické, mechanické pôsobenie ... Technické parametre každého elektrického zariadenia sa počas prevádzky v prevažnej miere zhoršujú. Preto je potrebné počas celej životnosti elektrického zariadenia jeho stav pravidelne monitorovať.

 

Vo všetkých krajinách únie existuje povinný systém pravidelných prehliadok a skúšania el. zariadení  nachádzajúcich sa v priemyselných objektoch a v budovách prístupných laickej verejnosti. Tento systém sa vykonáva  na základe existujúcich platných právnych predpisov a noriem.

 

Účelom odbornej prehliadky a odbornej skúšky (ďalej len revízie)  elektrických zariadení je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia. Požiadavky bezpečnosti sa považujú za splnené, pokiaľ elektrické zariadenie zodpovedá z hľadiska bezpečnosti príslušným ustanoveniam noriem a právnym predpisom.