Revízie elektrických inštalácií, zariadení, strojov a bleskozvodov.


Dokumentácia elektrického zariadenia

 

Súčasťou dodávky každého el. zariadenia musí byť dokumentácia, ktorej rozsah a obsah určujú príslušné právne predpisy a normy. Jedná sa najmä o zákon č. 124/2006 Z.z., vyhlášku č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Dokumentácia elektrického zariadenia:

(1) K vyhradenému elektrickému zariadeniu a ostatnému elektrickému zariadeniu patrí:
a) sprievodná technická dokumentácia,
b) projektová dokumentácia,
c) prevádzková dokumentácia.

(2) Sprievodná technická dokumentácia vyhradeného elektrického zariadenia sa spracúva v rozsahu zodpovedajúcom charakteru zariadenia a technickým požiadavkám.
Súčasťou sprievodnej technickej dokumentácie je aj návod na bezpečné používanie, údržbu a podmienky na vykonávanie kontrol a prehliadok.

(3) Sprievodnú dokumentáciu výrobcu tvoria technické požiadavky a údaje, ktoré treba splniť, aby sa elektrické zariadenie mohlo používať bezpečne a na účel, na ktorý bolo vyrobené. Na elektrickom zariadení môžu byť vyznačené technické požiadavky a údaje.

(4) Projektovú dokumentáciu tvorí projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia elektrického zariadenia, na základe ktorej možno vykonať odborné prehliadky, odborné skúšky a protokoly o určení vonkajších vplyvov alebo prostredí určené v technickej norme.

(5) Prevádzkovú dokumentáciu tvorí prevádzkový predpis na bezpečné prevádzkovanie, vykonávanie kontroly, údržby a obsluhy elektrického zariadenia.
Súčasťou prevádzkovej dokumentácie sú záznamy o vykonaných kontrolách a o zistených a odstránených nedostatkoch podľa tejto vyhlášky, o vykonaných prehliadkach a skúškach vyhradeného elektrického zariadenia určených v osobitnom predpise a záznamy o vykonaných prehliadkach a skúškach ostatných elektrických zariadení podľa sprievodnej dokumentácie výrobcu.

(6) Dokumentáciu elektrického zariadenia prevádzkovateľ uchováva a zabezpečuje jej aktualizáciu počas životnosti elektrického zariadenia a na požiadanie ju predkladá orgánom štátneho požiarneho dozoru a kontrolnej skupine obce.